1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên
 Thành Viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, Ban Quản Trị website không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của Thành Viên.
Website website cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên Website sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau:
- Thu thập thông tin cá nhân Thành Viên đã công bố công khai trên Websit;
- Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ;
- Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Ban Quản Trị Website cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Thành Viên theo đúng với quy định tại Quy định chính sách bảo mật thông tin được đăng tải trên Website, bao gồm các nội dung sau đây:
2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Ban Quản Trị Website có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên Website và các đối tác của Website, bao gồm số trang Thành Viên xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website. Ngoài ra Ban quản trị Website sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành Viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào Website website, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,...
Ban Quản Trị Website thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên đăng ký tài khoản trên website nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên
Các thông tin cá nhân của Thành Viên được thu thập qua Website chỉ được sử dụng để:
- Thực hiện hoạt động mua/bán hàng hóa/dịch vụ trên hệ thống website.
- Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba.
- Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất được cung cấp trên Website
như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới.
Thành Viên có thể nhận được thư định kỳ cung cấp các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của hệ thống website.
- Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành Viên trên website;
- Trong một số trường hợp, Ban Quản Trị website có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Thành
Viên/Người mua hàng được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Thành Viên/Người mua hàng cho mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Website website.

4. Thời gian lưu trữ thông tin
Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu trong bộ nhớ máy chủ trên hệ thống website trong suốt thời gian là Thành Viên của Website website và/hoặc Thành Viên gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên Website website tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website.

5. Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
- Ban quản trị Website;
- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;
- Bên khiếu nại cung cấp được các tài liệu/bằng chứng chứng minh được hành vi vi
phạm của Thành Viên;

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của mọi thông tin đã cung cấp trên Website trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Website không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà phía Thành Viên đã cung cấp.
Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế hoạt động của Website và các trường hợp được phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên Website theo quy định của pháp luật, mọi sự thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên được coi là vi phạm. Website tiến hành tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau:
Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của Thành Viên và các bằng chứng chứng minh vi phạm theo
quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là “Bên khiếu nại”).
Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của
người khiếu nại, website trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.


Chính sách bảo mật thông tin